Sotning

Sotning

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning.
Då en en stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar fyller sotningen stor betydelse. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för uppkomst av brand och skadeverkningarna minimeras.

UPPDELNING MELLAN SOTNING OCH BRANDSKYDD

Tidigare genomfördes sotning och brandskyddskontroll vid ett och samma tillfälle. Undantaget har varit gaseldade anläggningar som inte omfattas av rengöringsmomentet. Enligt nya lagbestämmelser sker nu en uppdelning av dessa båda moment vilket innebär att sotning och brandskyddskontroll fortsättningsvis kommer att ske med olika tidsintervall.

LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR

Sotning och brandskyddskontroll utförs enligt Lagen och förordningen om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskydds-kontroll utförs enligt angivna bestämmelser i de fastigheter som finns i kommunen. Kommunen väljer sedan om de ska sköta arbetet själva, eller om det ska läggas ut på entreprenad.

I Söderhamns Kommun har kommunen valt att upphandla tjänsten av Kustsotarna i Hälsingaland  AB. Vi har med våra ansvariga  ägare Kjell Jansson och Håkan Melin 35 års erfarenhet av sotnings och ventilationstjänster.